Samenwerken en samen zorgen

Ouders krijgen op onze school de ruimte om de ontwikkelingen binnen de school mee vorm te geven en de gezamenlijke ambities in het belang van een optimale en brede ontwikkeling van de kinderen waar te maken.
 
We zien het samenwerken met ouders als voorwaarde om kinderen optimaal tot hun recht te laten komen. Ieder draagt vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid bij aan een optimale ontwikkeling van het kind. 

De oudervereniging

Sinds het schooljaar 2016 – 2017 is de organisatie van onze oudervereniging vernieuwd. Er wordt nu gewerkt met ouderteams, waarbij de diverse ouderteams ondersteunend zijn aan de nieuwe richting van St. Jan en haar bedoelingen. De ouderteams werken vanuit de visie en missie van St. Jan en leggen waar mogelijk verbindingen tussen school en dorp (bruggenbouwers). Zij  werken samen rondom een bepaald thema en hebben een hoge mate van autonomie. Daarbij zijn vertrouwen en gelijkwaardigheid belangrijke uitgangspunten. We zijn integer en handelen op basis van vertrouwen.
 
Het Bestuur van de oudervereniging bestaat uit:
Een afvaardiging (voorzitters) uit de 4 ouderteams.
Hierin wordt ook een voorzitter, secretaris en penningmeester aangewezen.
 
De ouderteams zijn
  1. Evenementen: jaarlijks terugkerende feesten en activiteiten  als sinterklaas, kerst, carnaval, pasen, sportdag, schoolreis, lerarendag, koningsspelen, musical;
  2. Wereldwijs: initiëren, organiseren en coördineren incidentele naschoolse activiteiten: avond-4-daagse, kinderpostzegels, sporttoernooien, 3-koningen;
  3. Wereldwijs Onderwijs: vanuit inhouden wereldoriënterend onderwijs en in nauw overleg met schoolteam initiëren, organiseren en coördineren van relevante uitstapjes ('de wereld in') en gasten in de school ('de wereld binnen'): kinderboekenweek, natuurweek, kamp, samen-dag, meester-juffendag. Leden van dit ouderteam zijn tevens aanspreekpunt voor de leerkracht bij incidentele vragen en organiseren de hulp voor de luiscontrole in de klas;
  4. Vormgeving en inrichting: in nauw overleg met het team (mede) ontwerpen en vormgeven van een eigentijdse, uitdagende, rijke speel-/leeromgeving, zowel binnen als buiten. Dit omvat ook de verkeersveiligheid;
 
Een Ouderteam bestaat uit:
  • Voorzitter (contactpersoon voor het onderwijsteam/ directie en de andere ouderteams en organiseert bijeenkomsten m.b.t. onderwerpen)
  • Aanjager (ontplooit initiatieven en activiteiten m.b.t. onderwerpen)
  • Meerdere leden (bieden hulp n.a.v. bijeenkomst/ vraag vanuit voorzitter en aanjager)
 
Voor een goede afstemming en communicatie tussen de leerkracht en Ouderteams zijn vanuit de Ouderteams Evenementen en Wereldwijs onderwijs alle klassen vertegenwoordigd.

Klik hier voor de laatste Actie en Besluitenlijst.


Tussen Schoolse opvang (TSO)
De Tussen Schoolse opvang vormt het rustpunt tussen twee onderwijsblokken. Het team TSO bestaat uit een groepje enthousiaste vrijwilligers, welke een vrijwilligersbijdrage ontvangen. Het team zorgt er dagelijks voor dat kinderen rustig kunnen lunchen. Na de lunch verzorgen zij een laagdrempelig activiteitenaanbod.
 
Voor de Tussen Schoolse Opvang kunnen ouders een 23-rittenkaart kopen voor € 35,00.
Voor het tweede kind van het gezin kost de kaart € 32,50, voor het derde kind € 30.00 enz.  Als kinderen een incidentele keer gebruik maken van de TSO kost dit € 1,75 .
 
De rittenkaarten krijgt u van het team TSO nadat zij uw bijdrage ontvangen hebben. Dit bedrag kunt u overmaken NL 08 INGB 0704005700 t.n.v. N.K. Schwandt en/of Ans Verkooijen.
 
Uw kind moet van te voren worden aangemeld. Een aanmeldformulier en informatie vind u hier. Indien u nadere informatie wenst kunt u altijd terecht bij de directie of bij het aanspreekpunt van het team TSO:  Ans Verkooijen of Wil Ligtvoet.

De medezeggenschapsraad

Invloed van de ouders is formeel geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. In navolging van deze wet is een medezeggenschapsraad (MR) opgericht die bestaat uit leerkrachten en ouders. De MR vergadert ongeveer 6x per jaar. Ouders en leerkrachten kunnen door overleg en inspraak zo mede invloed uitoefenen op het beleid en de organisatie van onze school. De oudergeleding van de MR heeft de taak om als spreekbuis te dienen voor ouders die vragen en/of suggesties hebben. De namen van de leden van de MR vindt u achter in de schoolkalender.

Heeft u vragen aan of over de MR, mail deze naar mrvansintjan@ziggo.nl.

Klik hier voor de laatste Actie en Besluitenlijst.


Kinderraad

Wij vinden de mening van kinderen heel belangrijk. Over een heel aantal zaken mag je als kind op de Sint Jan meebeslissen. Bijvoorbeeld over de inrichting van de buitenomgeving of wat we gaan doen op de samendag. In de kinderraad zitten 8 kinderen uit de bovenbouw.  Vijf keer per jaar vergaderen ze samen met de locatiedirecteur. In de kinderraad gaat het niet om eigen belangen te behartigen, maar dat het gaat om de belangen van alle leerlingen, het algemeen belang.
Kinderen ervaren dat als er naar hen wordt geluisterd en dat zij daadwerkelijk invloed  kunnen uitoefenen op de wereld om hen heen.

 Kinderraad 2016-2017

Klik hier voor de laatste notulen.