Medewerkers
 
Op Brede Dorpsschool St. Jan streven we naar een organisatie die niet hiërarchisch (top down) is ingericht, maar organisch. De kern van onze organisatie is de begeleiding van kinderen. Wij werken toe naar een professionele cultuur, naar de principes van Emst 1.  Hij veronderstelt dat in de kern van een goede professionele cultuur sprake is van erkende ongelijkheid. Eveneens is van belang dat die verschillen in kwaliteit binnen de groep benut worden. In een goede professionele cultuur zouden de professionals elk jaar bereid moeten zijn, beter te willen zijn dan het voorgaande jaar. Dat kan alleen als de professionals van elkaar kunnen en willen leren. We organiseren krachten rondom het primaire proces; de begeleiding van kinderen. Teamleren en ontwikkelen is de basis waarop onze organisatie drijft.
 
 
Schoolleiding
De directie van de school bestaat uit een clusterdirecteur en een locatiedirecteur.

 
De clusterdirecteur is Nicole Hanegraaf. Zij  is verantwoordelijk voor het strategisch beleid op onderwijskundig, financieel en personeelsgebied. Zij draagt de eindverantwoordelijkheid voor St. Jan, Achthoek en Duizendpoot die samen een cluster vormen. Voor een goede betrokkenheid en directe communicatie is zij regelmatig op deze scholen aanwezig.
 

De locatiedirecteur is Nici Schwandt. Zij is aanspreekpunt voor zowel het team als de ouders en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Dit betekent onder andere: aansturen van vernieuwing, leiding geven aan het team, communiceren met de ouders, het ontwikkelen van het onderwijs. Tevens is zij intern begeleider ondersteunt ze leerkrachten en ouders in de zorg aan de leerlingen. 
 
Begeleiders
De school kent een onder- en een bovenbouw. Binnen de verschillende bouwen werken we in stamgroepen, waaraan vaste professionals verbonden zijn. Elk kind heeft een eigen leerkracht. Deze is het eerste aanspreekpunt voor ouders, voert gesprekken met kinderen en ouders, plant aanbod en volgt en stimuleert de ontwikkeling.  

Team onderbouw:


Hennie Boogers (pedagogisch mederwerker voorschool)
Het is geweldig om te ervaren dat de kinderen in de onderbouw al spelend/lerend op de thema ingerichte pleinen zich kunnen ontwikkelen. Het is een fijne uitdaging om samen met mijn  collega's de kinderen van  Brede Dorpsschool St. Jan wereldwijs te mogen ondersteunen!


Ingrid Loonen (pedagogisch medewerker voorschool)
Iedere leeftijd heeft zijn charmes maar mijn hart ligt nog steeds bij het werken met jonge kinderen. Bij jonge kinderen staat ‘spel’ als ontwikkelingsinstrument centraal. Ik vind het een hele leuke uitdaging om samen met collega’s in de onderbouw bij de Sint Jan ‘spel’ te verdiepen d.m.v. thema’s op leerpleinen met ’n wereldse inrichting zodat de kinderen herkenning hebben met de echte wereld.


Marja Vrijhoeven (leerkracht stamgroep 1-2-3 / coördinator brede school)
Enthousiast word ik nog steeds als ik de kinderen elke dag weer vrolijk, blij en vol energie binnen zie komen en ik de mogelijkheid krijg om ze door gebruik te maken van onze nieuwe pleinen op een speelse en ontdekkende manier, ieder op hun eigen niveau, elke dag weer iets nieuws kan laten leren en zelf kan laten ontdekken.


Jeannette Willemse (leerkracht stamgroep 1-2-3 /cultuur- en leescoördinator)
Elke dag fijn met de kinderen actief aan de slag gaan om hen op de pleinen en ook buiten te begeleiden om op een prettige manier in een uitdagende omgeving te groeien! Kinderen samen laten ontdekken, oefenen en ervaringen op doen, samen spelend leren!

Team bovenbouw:


Anneleen Mulder
(leerkracht stamgroep 4-5-6)


Carla Pelkmans (leerkracht stamgroep 4-5-6 / coördinator pedagogisch klimaat)
Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam in stamgroep 4-5-6 van StJan.
Ik vind het een voorrecht om samen met kinderen, ouders en collega's te mogen bouwen aan een Wereldse plek, waar iedereen mag ontwikkelen tot zijn "mooiste en beste ik".Gerald Dalinghaus (leerkracht stamgroep 7-8 / coördinator BVL)
Een wereldwijs mooie uitdaging om de kinderen in de bovenbouw voor te bereiden op de wereld die zij zelf kunnen, mogen en moeten vormgeven: hun eigen toekomst!


Samantha Huisveld-Müller (onderwijsassistent bovenbouw / rekencoördinator)
Ik ben trots op hoe de kinderen, ouders en leerkrachten van de St Jan als één team samenwerken om ieder kind zich te laten ontwikkelen tot hun beste en mooiste ik. Ik ben blij en dankbaar dat ik daar een deel van uit mag maken.


Nathalie van den Kieboom (IB)
Nathalie ondersteunt team, ouders en kinderen in hun ontwikkeling.

Een lerende organisatie
Om te zorgen dat het concept van de brede dorpsschool Sint Jan  zich blijft ontwikkelen, is het nodig een lerende organisatie te zijn. Een organisatie die zich in hoog tempo nieuwe kennis, inzichten en bekwaamheden eigen maakt en zich daarmee verbetert. Samen ontwerpen, uitvoeren, onderzoeken en reflecteren is de professionele norm in onze school. Ieder bouw maakt eigen keuzes vanuit de visie en missie. Hierdoor ontstaat maatwerk en eigenaarschap.
 
We streven ernaar om binnen het team onze expertise te vergroten door professionals te stimuleren zich te specialiseren.

Daarnaast bestaat het team ook uit andere begeleiders. Deze begeleiden de kinderen bij hun activiteiten en ondersteunen de leerkracht. Begeleiders zijn bijvoorbeeld onderwijsassistenten en stagiaires. Als opleidingsschool werken we daarbij nauw samen met AVANS en Fontys-Hogeschool.
 
Ook zijn er regelmatig studenten van andere opleidingen in de school om mee te ondersteunen of om onderzoek te doen.


Manon van Ommen (Avans PABO, LIO)
Studeert dit jaar af in unit bovenbouw.


Laura Jespers (Avans PABO, LIO)
Studeert dit jaar af in unit bovenbouw.


Anouk Jeurissen (Avans PABO, onderzoek)
Studeert dit jaar af en richt haar onderzoek op het ontwikkelen van portfolio.Meggie Fortuin (Avans, PABO, minor Cultuur)
Samen met Jeannette Willemse verzorgt zij het cultuuraanbod van maart - juni 2017 voor de hele school.


Kay de Jong (Fontys Sporthogeschool, Sport & Leisure Urban)
Zit in zijn laaste jaar en richt zijn onderzoek op in hoeverre het zelfsturend gedrag bij de bovenbouwleerling kan bijdragen aan een actieve leeromgeving tijdens de pauzes op basisschool Sint Jan uit Oosteind.

Medewerkers met kwaliteit
Op St. Jan beseffen we ons dat goed onderwijs gemaakt wordt door goede professionals. Binnen ons onderwijs willen we ervoor zorgen dat onze professionals leren:
 • actief afwezig zijn (waarnemen, volgen, bewust ruimte geven);
 • óf bedoeld aanwezig zijn (prikkelen, uitdagen, ondersteunen, uitleggen);
 • sámen met kinderen hun ontwikkeling volgen;
 • sámen leren en samen verantwoordelijk zijn voor de hele school;
 • het welbevinden, zelfvertrouwen, succeservaringen van alle kinderen versterken;
 • zelf onderzoekend en leergierig zijn;
 • zelf én met kinderen reflecteren op eigen handelen;
 • activiteiten, begeleiding en aanpakken afstemmen op ‘de soort kennis’ die het kind opdoet;
 • kinderen in de begeleiding richting, ruimte en ruggensteun bieden;
 • met kinderen werken aan zelfsturend leren competenties: regie nemen, reflectie, leerstrategieën, samenwerken en het leren relateren aan de werkelijkheid;
 • uitdagen tot samenwerken en samenleven.
Sinds schooljaar 2016-2017 kunnen we gebruik maken van IRIS Connect om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. IRIS Connect maakt gebruik van een geavanceerde mobiele video-technologie. Het geeft professionals op een heel eenvoudige manier de mogelijkheid hun eigen handelen op te nemen. De opnames worden verzameld in een veilige cloud-based omgeving die daardoor vanaf elke plaats en op elk moment teruggekeken kan worden of worden gedeeld met collega’s. Reflectie en feedback krijgen zo een zinvolle betekenis.