Onderwijs op maat

Ontwikkeling van kinderen gaat in verschillende fases en start al bij de geboorte.
We vinden het belangrijk dat we aansluiten bij de actuele ontwikkelfase van ieder kind om vanuit daar steeds stapjes in de ontwikkeling te kunnen maken.
We sluiten dan aan bij wat het kind al kan en dagen het steeds uit tot ontwikkeling (en een volgende ontwikkelfase).
We streven naar een doorgaande lijn gedurende de jaren dat het kind op onze school zit.

Welke fase?
Niet de leeftijd is leidend voor het aanbod wat een kind krijgt, maar de ontwikkeling van het kind zelf. We kijken bij elk kind steeds in welke fase het zich bevindt.
Bij elke fase horen verschillende doelen.
We hanteren de volgende criteria om te bepalen welke fase een kind heeft afgerond en aan welke het werkt:

· Observaties

· Doelgerichte meetmomenten

· Digitale oefensoftware

· Landelijk genormeerde toetsen

Over het algemeen doet een kind 8 jaar over de basisschool, maar de tijd die het nodig heeft om de doelen te behalen, kan verschillen. Voor een enkel kind is het fijn als dit 7 of 9 jaar is om 'passend' uit te stromen.

Doorstromen volgende stamgroep
Volgens een vast jaarritme maken leerkrachten en ouders een aantal keer per jaar een stand van zaken op. Er wordt dan bekeken welke stamgroep het beste bij het kind past om zich naar eigen potentieel te ontwikkelen. Uiteraard speelt welbevinden (sociaal-emotionele ontwikkeling) hierbij een rol.

Versnellen en vertragen
Tot fase 18 is het streven alle kinderen 'leeftijdsadequaat' mee te nemen.
We kiezen er dan in principe niet voor om te versnellen of vertragen.
Om aan de behoefte van bepaalde kinderen te (blijven) voldoen kan er dan gekozen worden voor compacten, verdiepen en/of verrijken van aanbod of voor het inzetten van éxtra ondersteuning.

Arrangeren
Op onze school wordt gewerkt volgens de principes van oplossingsgericht begeleiden. Oplossingsgericht begeleiden gaat uit van drie basisregels:
 
1. Als iets niet werkt, stop ermee en doe wat anders,
2. Als iets (beter) werkt, doe er meer van
3. Als iets werkt, deel het met anderen (Cauffman & Van Dijk, 2009).