Ontwikkeling in beeld
Portfolio en KindOntwikkelPlan


Wat is een portfolio?

In het portfolio zit bewijslast wat laat zien wat het kind al kan. Dat geeft ons informatie over wat het kind nog kan leren en op welke manier hij dat het beste kan doen. Cijfers op een rapport geven ons die informatie niet.
Een portfolio is een map waarin de kinderen de stukken bewaren waarop ze trots zijn en de stukken waaruit blijkt dat ze bepaalde kennis of vaardigheden hebben verworven. In het portfolio wordt de ontwikkeling van een kind zichtbaar. 

KindOntwikkelPlan (KOP)
Op de St. Jan is er een persoonlijk plan voor élk kind. 
In dit KindOntwikkelPlan vind je per kernvak het actuele ontwikkelingsniveau van het kind, de verwachting die we hebben van de groei en de ondersteuningsbehoeften. 
Een KindOntwikkelPlan wordt gemaakt door en voor ouders, kind en de leerkracht.  
 
Ontwikkelgesprek
3 Keer per jaar voeren we met kind en ouders een ontwikkelgesprek. 
Het KindOntwikkelPlan vormt hierbij het uitgangspunt. 
Samen bespreken we het plan en bekijken of er bijstelling nodig is.