Onderwijsbehoeften

We werken vanuit leer- en ontwikkellijnen, ontwikkelplannen en portfolio. Deze werkwijze is voor ons nieuw (sinds schooljaar 2016-2017) en maakt deel uit van een continu leerproces van het onderwijsteam. De teamleden voeren enkele keren per jaar een uitgebreid gesprek met de ouders (en het kind) over de voortgang. Daarin wordt de ontwikkeling besproken en een persoonlijk ontwikkelplan vastgesteld.
 
Arrangeren
Op onze school wordt gewerkt volgens de principes van oplossingsgericht begeleiden. Oplossingsgericht begeleiden gaat uit van drie basisregels:
 
1. Als iets niet werkt, stop ermee en doe wat anders,
2. Als iets (beter) werkt, doe er meer van
3. Als iets werkt, deel het met anderen (Cauffman & Van Dijk, 2009).
 
Hierbij speelt de dialoog een belangrijke rol. Vertrekpunt bij oplossingsgerichte benadering is uitgaan van de oplossing en niet de oorzaak van het probleem. De benadering gaat uit van een positieve visie. Door niet naar problemen te kijken, maar de krachten die de mens heeft, kan hij zijn handelen daarop afstemmen (Cauffman & Van Dijk, 2009). Daarom werken we vooral aan arrangeren. De sterke kanten van het kind zijn uitgangspunt voor begeleiding en we betrekken het kind zelf, de ouders en de omgeving bij het organiseren van ondersteuning. Lees ook over ondersteuningsroute in het ondersteuningsplan en het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.
 
Uitgaan van verschillen
Het team van brede dorpsschool Sint Jan is van mening dat ieder kind in de eigen buurt naar school moet kunnen gaan en dat het voor alle kinderen goed is om te leren omgaan met verschillen. Wij sluiten daarom in principe geen leerling uit. Wij nemen verschillen als vertrekpunt. Wij verwijzen in principe ook geen kinderen door naar het speciaal (basis)onderwijs, tenzij ouders en kinderen zelf aangeven daar een voorkeur voor te hebben of wanneer de veiligheid van andere kinderen in het gedrang dreigt te komen.
 
Om ervoor te zorgen dat we kinderen goed kunnen begeleiden willen we een zo goed mogelijk beeld van het kind krijgen. Voor meer informatie is het ondersteuningsplan van de school op te vragen bij de directie.
 
Specifieke onderwijsbehoeften
Soms besluit het team samen met ouders en orthopedagoog om een kind wel te diagnosticeren of zijn kinderen bij binnenkomst al gediagnostiseerd. Men spreekt dan van specifieke onderwijsbehoeften. We hanteren de volgende criteria voor het opnemen van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften.
 
  • Ouders kiezen bewust voor ons concept wereldwijs onderwijs;
  • Bij kinderen die later instromen: de onderzoeken afgerond voor plaatsing (tevens groeidocumenten en ondersteuningsarrangementen);
  • Tijdens een gesprek, met ouders en experts, verkennen we de concrete mogelijkheden per kind en schatten we samen in of plaatsing kansrijk is.
  • Mocht uw kind onverhoopt niet op onze school geplaatst kunnen worden, dan helpen wij u, met ondersteuning van ons bestuur, om een school te vinden waar uw kind wel passend onderwijs kan ontvangen.