MR

We doen het samen!
Net als op andere scholen heeft ook de St. Jan een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door de ouders en personeel van onze school. De oudergeleding (OMR) vertegenwoordigt alle ouders die verbonden zijn aan de St. Jan. 

Wat we doen
Over verschillende onderwerpen praat en denkt de (O)MR mee. Voor een aantal onderwerpen vraagt de school advies of instemming aan de MR voordat een besluit genomen wordt. De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op het schoolbeleid. Dit doet de (O)MR in onderling overleg met zoveel mogelijk betrokkenen. De algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de Wet medezeggenschap scholen (Wms). De medezeggenschapsraad:

  • bevordert openheid en onderling overleg in de school; 
  • waakt tegen discriminatie en gelijke behandeling;
  • doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school.

Zo doen wij dat!
Op de St. Jan komt de MR maandelijks bij elkaar. Deze overlegmomenten zijn openbaar. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is om het overleg bij te wonen.
Omdat we alle ouders van de St. Jan zo goed mogelijk willen vertegenwoordigen, organiseren we voorafgaand aan een MR een klankbordsessie. 

Hier vindt u dan ook de laatste agenda en actie-en besluitenlijst.

Lidmaatschap
Voor het lidmaatschap van de medezeggenschapsraad geldt een verplichte band met de school als ouder, leerling of leerkracht. Het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad stop automatisch als die band er niet meer is. Zonder band met de school is het niet mogelijk om de achterban te vertegenwoordigen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Wanneer er onder een schoolbestuur meerdere scholen vallen, kent het bestuur een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze raad praat mee over het beleid van het schoolbestuur dat voor alle scholen geldt. De leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn ook ouders  en personeel. Ze worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen.