MR

We doen het samen!
Net als op andere scholen heeft ook de St. Jan een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door de ouders en personeel van onze school. De oudergeleding (OMR) vertegenwoordigt alle ouders die verbonden zijn aan de St. Jan. Dit zijn wij de (O)MR!

Margriet van Beek
Ik ben getrouwd met Christ Oomen en moeder van Maartje (groep 8) en Jacob (groep 6) en Fleur (14 jaar).                                                                                                                                
Sinds ongeveer 6 jaar maak ik deel uit van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.        
In deze periode vond een grote en gewenste onderwijsverandering plaats binnen de Sint Jan.
Nog altijd vind ik het leuk om mee te mogen denken over de ontwikkelingen binnen het onderwijs en soms een weg te zoeken vanuit het onderwijsbeeld waarmee wij als ouders zijn opgegroeid, naar passend onderwijs voor de toekomst van onze kinderen.

De komende jaren zijn mijn belangrijkste aandachtspunten een mogelijk continu rooster, en een sluitende begroting.
 

Tanja Roovers-Huijben
Willem en ik zijn de ouders van Minke (groep 6), Jasmijn (groep 5) en Dion (groep 2). Hierdoor krijgen we van alle drie de klassen mee hoe het er gaat. Daarmee vil ik niet zeggen dat de voorschool minder belangrijk is, integendeel deze mag zeker niet vergeten worden bij nieuwe stappen.

Ik ga dit jaar starten in de MR. De afgelopen jaren is er nogal wat veranderd. Kinderen in hun kracht zetten en hun kwaliteiten laten ontplooien klinkt heel mooi, maar praktisch blijkt dit nog niet altijd zo makkelijk als het lijkt. Dit is een ontwikkeling die nooit klaar is en steeds aanpassingen van het huidige concept vraagt.

De komende jaren wil ik voor onze school vooral dat deze kan blijven bestaan met haar eigen kracht, kwaliteit en identiteit en dat onze kinderen hiervan mogen genieten.


Wat we doen
Over verschillende onderwerpen praat en denkt de (O)MR mee. Voor een aantal onderwerpen vraagt de school advies of instemming aan de MR voordat een besluit genomen wordt. De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op het schoolbeleid. Dit doet de (O)MR in onderling overleg met zoveel mogelijk betrokkenen. De algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de Wet medezeggenschap scholen (Wms). De medezeggenschapsraad:

  • bevordert openheid en onderling overleg in de school; 
  • waakt tegen discriminatie en gelijke behandeling;
  • doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school.


Zo doen wij dat!
Op de St. Jan komt de MR tweemaandelijks bij elkaar. Deze overlegmomenten zijn openbaar. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is om het overleg bij te wonen.
Omdat we alle ouders van de St. Jan zo goed mogelijk willen vertegenwoordigen, organiseren we voorafgaand aan een MR een klankbordsessie. 

Hier vindt u dan ook de laatste Agenda 25.6.2020.docx en jaarverslag 2019-2020.pdf

Lidmaatschap
Voor het lidmaatschap van de medezeggenschapsraad geldt een verplichte band met de school als ouder, leerling of leerkracht. Het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad stop automatisch als die band er niet meer is. Zonder band met de school is het niet mogelijk om de achterban te vertegenwoordigen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Wanneer er onder een schoolbestuur meerdere scholen vallen, kent het bestuur een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze raad praat mee over het beleid van het schoolbestuur dat voor alle scholen geldt. De leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn ook ouders  en personeel. Ze worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen.