Activiteiten voor/door ouders

WereldWijs café
Regelmatig organiseren we een WereldWijs café met ouders waarbij we samen onder het genot van een kopje koffie in gesprek gaan over thema's die spelen op school of in de maatschappij. We praten met elkaar over hoe we hiermee om willen gaan en hoe we dit terug zien in ons handelen. De data kun je vinden in onze schoolkalender. Heb je maatschappelijke of onderwijskundige onderwerpen die je wilt bespreken kun je dit aangeven bij de directie.


WereldWijs college
Met regelmaat worden er door ouders, team en/of externe deskundige colleges gegeven. Er wordt nieuwe kennis rond een bepaald thema gedeeld. Zo leren we met en van elkaar! 


Proeverij
Ben je nieuwsgierig hoe wij onze visie en missie in praktijk brengen? Kom dan eens kijken tijdens onze proeverijen. De deuren staan open om te proeven aan ons onderwijs. Kinderen en leerkrachten vertellen waarom, wat en hoe ze het doen. De data kun je vinden op onze schoolkalender.


De oudervereniging

Sinds het schooljaar 2016 - 2017 is de organisatie van onze oudervereniging vernieuwd. Er wordt nu gewerkt met ouderteams, waarbij de diverse ouderteams ondersteunend zijn aan de nieuwe richting van St. Jan en haar bedoelingen. De ouderteams werken vanuit de visie en missie van St. Jan en leggen waar mogelijk verbindingen tussen school en dorp (bruggenbouwers). Zij  werken samen rondom een bepaald thema en hebben een hoge mate van autonomie. Daarbij zijn vertrouwen en gelijkwaardigheid belangrijke uitgangspunten. We zijn integer en handelen op basis van vertrouwen.
 
Het Bestuur van de oudervereniging bestaat uit:
Een afvaardiging (voorzitters) uit de 4 ouderteams.
Hierin wordt ook een voorzitter, secretaris en penningmeester aangewezen.
 
De ouderteams zijn
  1. Evenementen: jaarlijks terugkerende feesten en activiteiten  als sinterklaas, kerst, carnaval, pasen, sportdag, schoolreis, lerarendag, koningsspelen, musical;
  2. Wereldwijs: initiëren, organiseren en coördineren incidentele naschoolse activiteiten: avond-4-daagse, kinderpostzegels, sporttoernooien, 3-koningen;
  3. Wereldwijs Onderwijs: vanuit inhouden wereldoriënterend onderwijs en in nauw overleg met schoolteam initiëren, organiseren en coördineren van relevante uitstapjes ('de wereld in') en gasten in de school ('de wereld binnen'): kinderboekenweek, natuurweek, kamp, samen-dag, meester-juffendag. Leden van dit ouderteam zijn tevens aanspreekpunt voor de leerkracht bij incidentele vragen en organiseren de hulp voor de luiscontrole in de klas;
  4. Vormgeving en inrichting: in nauw overleg met het team (mede) ontwerpen en vormgeven van een eigentijdse, uitdagende, rijke speel-/leeromgeving, zowel binnen als buiten. Dit omvat ook de verkeersveiligheid;
 
Een Ouderteam bestaat uit:
  • Voorzitter (contactpersoon voor het onderwijsteam/ directie en de andere ouderteams en organiseert bijeenkomsten m.b.t. onderwerpen)
  • Kernteam (ontplooit initiatieven en activiteiten m.b.t. onderwerpen)
  • Hulpouders (bieden hulp n.a.v. bijeenkomst/ vraag vanuit voorzitter en kernteam)
 
Voor een goede afstemming en communicatie tussen de leerkracht en Ouderteams zijn vanuit de Ouderteams Evenementen en Wereldwijs onderwijs alle klassen vertegenwoordigd.

Wil je mee helpen of heb je vragen? Neem hier contact op met de voorzitter Sandra Goossens.

Klik hier voor de laatste notulen.
Klik hier voor het reglement.


Tussen Schoolse opvang (TSO)
De Tussen Schoolse opvang vormt het rustpunt tussen twee onderwijsblokken. Het team TSO bestaat uit een groepje enthousiaste vrijwilligers, welke een vrijwilligersbijdrage ontvangen. Het team zorgt er dagelijks voor dat kinderen rustig kunnen lunchen. Na de lunch verzorgen zij een laagdrempelig activiteitenaanbod.
 
Voor de Tussen Schoolse Opvang kunnen ouders een 23-rittenkaart kopen voor EUR 35,00.
Voor het tweede kind van het gezin kost de kaart EUR 32,50, voor het derde kind EUR 30.00 enz.  Als kinderen een incidentele keer gebruik maken van de TSO kost dit EUR 1,75 .
 
De rittenkaarten krijgt u van het team TSO nadat zij uw bijdrage ontvangen hebben. Dit bedrag kunt u overmaken NL 08 INGB 0704005700 t.n.v. N.K. Schwandt en/of Ans Verkooijen.
 
Uw kind moet van te voren worden aangemeld. Een aanmeldformulier en informatie vind u hier. Indien u nadere informatie wenst kunt u altijd terecht bij de directie of bij het aanspreekpunt van het team TSO:  Ans Verkooijen of Wil Ligtvoet.

De medezeggenschapsraad

Invloed van de ouders is formeel geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. In navolging van deze wet is een medezeggenschapsraad (MR) opgericht die bestaat uit leerkrachten en ouders. De MR vergadert ongeveer 6x per jaar. Ouders en leerkrachten kunnen door overleg en inspraak zo mede invloed uitoefenen op het beleid en de organisatie van onze school. De oudergeleding van de MR heeft de taak om als spreekbuis te dienen voor ouders die vragen en/of suggesties hebben. De namen van de leden van de MR vindt u achter in de schoolkalender.

Heeft u vragen aan of over de MR, mail deze naar mrvansintjan@ziggo.nl.

Klik hier voor de laatste Agenda en klik hier voor de laatste Actie en Besluitenlijst.


KinderteamWat is  het kinderteam?
Niet alleen de mening van grote mensen is belangrijk, maar ook de mening van kinderen. Wij zitten in het kinderteam, omdat we in een sollicitatie hebben laten weten waarom we het kinderteam belangrijk vinden. En we hebben uitgelegd welke kwaliteiten we hebben en hiervoor kunnen gebruiken. Wij komen regelmatig bij elkaar om samen te overleggen.

Wat doet  het kinderteam?
Het kinderteam denkt mee met kinderen, de juffen & meester en het ouderteam. Wanneer deze ideeën, tips of vragen hebben kijken wij wat we kunnen doen. Soms is het meedenken. Soms meebeslissen. Soms meedoen. We letten ook goed op wat de mening is van alle andere kinderen op school. Wij vertegenwoordigen hen!

Klik hier voor de laatste notulen.