OV

De oudervereniging

Sinds het schooljaar 2016 - 2017 is de organisatie van onze oudervereniging vernieuwd. Er wordt nu gewerkt met ouderteams, waarbij de diverse ouderteams ondersteunend zijn aan de nieuwe richting van St. Jan en haar bedoelingen. De ouderteams werken vanuit de visie en missie van St. Jan en leggen waar mogelijk verbindingen tussen school en dorp (bruggenbouwers). Zij  werken samen rondom een bepaald thema en hebben een hoge mate van autonomie. Daarbij zijn vertrouwen en gelijkwaardigheid belangrijke uitgangspunten. We zijn integer en handelen op basis van vertrouwen.
 
Het Bestuur van de oudervereniging bestaat uit:
Een afvaardiging (voorzitters) uit de 4 ouderteams.
Hierin wordt ook een voorzitter, secretaris en penningmeester aangewezen.
 
De ouderteams zijn
  1. Evenementen: jaarlijks terugkerende feesten en activiteiten  als sinterklaas, kerst, carnaval, pasen, sportdag, schoolreis, lerarendag, koningsspelen, musical;
  2. Wereldwijs: initiëren, organiseren en coördineren incidentele naschoolse activiteiten: avond-4-daagse, kinderpostzegels, sporttoernooien, 3-koningen;
  3. Wereldwijs Onderwijs: vanuit inhouden wereldoriënterend onderwijs en in nauw overleg met schoolteam initiëren, organiseren en coördineren van relevante uitstapjes ('de wereld in') en gasten in de school ('de wereld binnen'): kinderboekenweek, natuurweek, kamp, samen-dag, meester-juffendag. Leden van dit ouderteam zijn tevens aanspreekpunt voor de leerkracht bij incidentele vragen en organiseren de hulp voor de luiscontrole in de klas;
  4. Vormgeving en inrichting: in nauw overleg met het team (mede) ontwerpen en vormgeven van een eigentijdse, uitdagende, rijke speel-/leeromgeving, zowel binnen als buiten. Dit omvat ook de verkeersveiligheid;
 
Een Ouderteam bestaat uit:
  • Voorzitter (contactpersoon voor het onderwijsteam/ directie en de andere ouderteams en organiseert bijeenkomsten m.b.t. onderwerpen)
  • Kernteam (ontplooit initiatieven en activiteiten m.b.t. onderwerpen)
  • Hulpouders (bieden hulp n.a.v. bijeenkomst/ vraag vanuit voorzitter en kernteam)
 
Voor een goede afstemming en communicatie tussen de leerkracht en Ouderteams zijn vanuit de teams alle klassen vertegenwoordigd.

--> Informatie over de vrijwillige ouderbijdrage vind je hier en hier.
--> Wil je mee helpen of heb je vragen? Neem hier contact op met de OV.
--> De notulen van de laatste bijeenkomst van het bestuur van de ouderteams vind je hier.
--> De beschrijving van onze organisatievorm vind je hier. Hoe we dit organiseren vind je hier.
--> Klik hier voor het reglement.