Een veilige school


We willen als school een oefentuin zijn voor het leven en een afspiegeling van 'de wereld'. Een plek waar kinderen, ouders (en dorpsbewoners) elkaar ontmoeten, waar iedereen erbij hoort en waar je je 'thuis' voelt.
Dit is voorwaardelijk aan het kunnen ontwikkelen tot je mooiste en beste ik. Kinderen zijn niet alleen op de wereld, maar maken deel uit van een sociale context: de groep, de wijk, de samenleving. Wij willen kinderen opleiden tot burgers van één wereld!

Ons pedagogisch uitgangspunt is dat alle kinderen met elkaar moeten leren omgaan. De volwassenen bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat in een prettige, rustige (werk)sfeer in de units en daarbuiten. Dat betekent voor het handelen van de volwassenen dat we oog hebben voor de individuele behoeften van elk kind.  We gaan uit van erkende ongelijkheid. Niet de overeenkomsten, maar de verschillen tussen kinderen zijn uitgangspunt van het onderwijs.


Werkwijze

Relatie
Alle kinderen hebben behoefte aan relatie, zowel met volwassenen als met andere kinderen. Ze willen voelen dat ze erbij horen, deel uitmaken van een groep. Kinderen en volwassenen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede sfeer en als het even lastig is, kan de leerling rekenen op de steun van de volwassene.

Dit doen we door:
- Begroeting binnen het gebouw "Ik ben blij dat je er bent!" 
Welkom heten is voor het maken van contact en onderhouden van een goede relatie essentieel. We geven aan dat de ander er toe doet. Binnen de units worden alle  kinderen dan ook persoonlijk begroet.

- Warm oudercontact Ouders zijn (mede)experts van hun kind.
We onderhouden een warme relatie met ouders waarin  we samen kijken naar wat het kind kan en waarin het onze hulp (nog) nodig heeft. Samen hebben we één doel en zien elkaar hierin als gelijkwaardige partners (zie document partnerschap op brede dorpsschool StJan).

- Handelen van medewerkers
Als medewerkers van  brede dorpsschool St.Jan zijn we bewust van de invloed die wij hebben op het bouwen en onderhouden van goede relaties. Voorleven van dát waar we voor staan! We hebben een onderzoekende houding en blijven in gesprek met elkaar, ouders en kinderen. Dit doen we oa door:
o   Bewust zijn van, en in gesprek blijven over beschreven leerkracht handelen (zie document leerkracht handelen en zelfevaluatie)
o   Structurele (studie en)overlegmomenten rond het pedagogisch klimaat en het welbevinden van kinderen
o   Kennis vergroten en bijhouden vanuit literatuur en actuele onderzoeken   "Goed leraarschap kan niet gereduceerd worden tot techniek, maar vloeit voort uit de identiteit en de integriteit van de leraar"  

Competentie en autonomie
"Hoe groter de biodiversiteit, hoe sterker het ecosysteem. In dat ecosysteem geldt geen "hoger" versus "lager".

In het aangaan en onderhouden van goede relaties moet je eerst weten wat je goed kunt en waar je hulp bij nodig hebt. Iets zelf kunnen oplossen, geeft vertrouwen (competentie). Als er écht naar je geluisterd wordt, dan weet je dat je er toe doet (autonomie). We leren kinderen dat ze het niet alleen hoeven doen, maar wel zelf.
Zo voorkomen we dat kinderen aangeleerd afhankelijk worden en groeien ze op tot zelfbewuste, zekere mensen die stevig de wereld in kunnen. 
Dit doen we door:
- We treden als medewerkers niet op de voorgrond, maar zijn juist vanaf de zijlijn beschikbaar door; écht te luisteren vertrouwen te bieden, het goede voorbeeld te zijn (voorleven) te ondersteunen en uit te dagen   
- Bevorderen van Growth mindset   Samen leven moet je leren
We beseffen ons dat kinderen de ruimte moeten krijgen om sociale vaardigheden te leren. Dit doen we binnen Wereldwijze activiteiten. Om gewenst gedrag te bevorderen zetten we Jan en Janneke in.

Elke twee weken staat er een gedragsverwachting centraal in de stamgroepen. 
Aan de hand van de gedragsverwachtingen reflecteren we vanuit het benoemen van gewenst gedrag op eigen handelen. Verkeersveiligheid
Reizen, ontdekken, de wereld in gaan: dat moet je op een veilige manier doen! Vandaar dat verkeerseducatie een belangrijke plaats inneemt in het dagelijks werken op St. Jan.  Met behulp van veel diverse materialen wordt tijdens thema's (van voorschool t/m groep 8) geleerd hoe je veilig loopt, speelt, werkt, fietst en passagier bent. Voor scholen die dit op de juiste manier doen, bestaat er een label: het 'Brabant Verkeersveiligheids Label'. Sinds september 2016 is de St. Jan in het trotse bezit van dit label.
 
Samen met ouders proberen we de verkeerssituatie rondom de school zo veilig mogelijk te maken. Veel van onze kinderen wonen in de directe omgeving van de school. Breng uw kind daarom het liefst lopend (of met de fiets) naar school. We verwachten dat ouders verantwoord fietsgedrag stimuleren en dat de fietsen netjes in de fietsenstalling worden geplaatst.
 
Met zijn allen zijn we verantwoordelijk voor een verkeersveilige omgeving voor onze kinderen. We hebben de hulp van ouders nodig om verkeersonveilige situaties (bijvoorbeeld voor het gebouw) te voorkomen.
 
Een ongeluk(je)
Als uw kind op school een ongeluk(je) mocht krijgen, volgen we de volgende procedure:
  • Is het niet ernstig, dan behandelen we het kind zelf. Alle leerkrachten hebben een cursus gevolgd om uw kind goed te kunnen behandelen.
  • Is het wat ernstiger, dan verlenen wij de eerste hulp en bellen u op. Indien nodig kunt u dan zelf even met uw kind naar een dokter.
  • Bij een ernstiger ongeluk, waarbij specialistische hulp noodzakelijk is, gaan we met uw kind naar dokter/ ziekenhuis of bellen een ambulance. We nemen dan onmiddellijk contact met u op.